Kidrakool24.ee teenuse kasutamise tingimused

Kidrakool24.ee teenuse kasutamise tingimused moodustavad õigusliku kokkuleppe Teie
ja ettevõtte Päikesemuusika OÜ (edaspidi nimetatud kidrakool24.ee) vahel ja loetleb Teie
poolt kidrakool24.ee teenuse kasutamist reguleerivad tingimused. Kokkulepe Teie ja kidrakool24 vahel koosneb kidrakool24.ee poolt rakendatud eeskirjadest, reeglitest, uuendustest ja täiendustest, millised moodustavad kogumina kokkuleppe Teie ja kidrakool24.ee vahel. Tingimustega nõustumisel märgistage linnukesega aknake lause,,nõustun tingimustega kõrval’’. Tingimustega mittenõustumise korral ei ole kidrakool24.ee poolt pakutavat teenust võimalik kasutada. Kidrakool24.ee poolt
kehtestatud kokkuleppe tingimused on kohustuslikud, muudatused või ükskõik millise kokkuleppe osa täitamata jätmine ei võimalda juurdepääsu kidrakool24.ee veebilehele.

Kidrakool24.ee pakub vastavalt selle kokkuleppe tingimustele allalaadimisteenust (edaspidi teenus) mis võimaldab Teil osta allalaadimiseks kitarri akordsaate unikaalseid õppematerjale, soovi korral koos personaalsete kitarritundidega (kuni 3 kitarritundi a’ 50 min) õppemeetodi autori juhendamisel mida on võimalik broneerida avalehelt lugude pakette ostes. Broneeritud ajal tundi mitteilmumisel raha ei tagastata. Kui olete noorem kui 18 aastat, peate need tingimused koos vanemate või eestkostjaga läbi vaatama et tagada teenuse kasutamise võimalikkus.

Kitarritundide kinkekaartide kehtivusaeg on 12 kuud. Alates arve laekumise kuupäevast.

Teenuse kasutamiseks vajate arvutit, internetiühendust ja sobivat üldlevinud tarkvara õpetusfailide kasutamiseks.

Kidrakool24.ee teenuse kasutamine ja allalaadimisteenuse abil tehtud õpetusfailide ostud on allutatud Kidrakool24.ee müügipoliitikale ja lõppkaustaja kokkuleppele, mis on käesolevaga muudetud kokkuleppe osaks.

Teenuse kasutamiseks registreerumisel on nõutavad Teie isiku kohta kehtivad, täpsed ja täielikud andmed, milliste muutumisel Te peate neid uuendama. Kidrakool24.ee võib Teie õigused teenusele või selle osale lõpetada, kui ükskõik milline osa Teie poolt esitatud andmetest on vale, ebatäpne või ebatäielik. Kidrakool24.ee võib Teie poolt esitatud registreerimisandmeid kasutada või hoiustada.

Teenuse kasutajaks registreerumisel võite saada või luua konto, millise turvalisuse säilitamise eest vastutate ainult Teie ise. Oma konto andmeid ei tohi Te kellelegi teisele avaldada, samuti ei tohi Teie kasutada kellegi teise kontot. Olete täielikult vastutav kõigi Teie kohta toimuvate tegevuste eest ning nõustute viivitamatult teavitama kidrakool24.ee ükskõik millistest konto autoriseerimata kasutustest. Kidrakool24.ee ei vastuta Teie konto autoriseerimata kasutusest tulenevate kahjude eest.

Teenust ja selle kaudu ostetud õpetusfaile kaitseb autoriõigus, mis piirab toodete kasutamist Teie poolt kidrakool24.ee loodud kasutusreeglitega.Te nõustute neid kasutusreegelid järgima, samuti mitte rikkuma turvakomponente, st. Te ei püüa ise ega aita teistel isikutel mitte mingil viisil rikkuda kasutusreeglitega seotud turvakomponente ükskõik millisel põhjusel. Kidrakool24.ee kontrollib ja jälgib kasutusreeglite täitmist ning jätab endale õiguse jõustada kasutusreegleid. Te lubate et ei kasuta teenust ühelgi muul viisil kui ainult kidrakool24.ee poolt teenuse juurdepääsuks pakutava veebilehe kaudu.Teie ei kasuta ega püüa kasutada kontot, millele juurdepääsuks Te ei ole autoriseeritud. Te lubate veebilehte ükskõik millisel viisil või vormis mitte modifitseerida, ükskõik millistel eesmärkidel, sealhulgas teenuse autoriseerimata juurdepääsu saavutamiseks. Süsteemi või võrguturbe rikkumisele võib järgneda tsiviil või kriminaalvastutus.

Kidrakool24.ee teenuse kasutamine nõuab Teie kasutusalas olevate riist ja tarkvaratoodete kasutamist. Näiteks võimalust teha õpetusfailidest koopiad ja taasestitada neid digitaalmängujatel. Kui õpetusfailid on teie poolt ostetud ja Teie poolt kätte saadud, vastutate Teie selle eest et neid mitte kaotada, hävitada või kahjustatada ning kidrakool24.ee on sellistel juhtudel vaba vastutusest Teie ees.

Õpetusfailide kasutamist Teie poolt piiravad autoriõigise kasutamisreeglid, milliseid Teie olete kohustatud tingimusteta järgima.

Kokkuleppetingimustega nõustumine on õpetusfailide kasutamise alus.

- Õpetusfailid on kasutamiseks isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel
- Õpetusfailidest on lubatud valmistada koopiad üksnes isiklikuks, mitte äriliseks kasutuseks, mida ei ole lubatud edasi müüa ega striimida tulunduseesmärkidel ega mittetulunduslikult
- Õpetusfaile võib eksportida või kopeerida ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks
- Õpetusfailide kopeerimis- või eksportimisvõimalused ei anna üle ükskõik millise õpetusfailis sisalduva materjali, helisalvestise või aluseks oleva helikompositsiooni autoriõiguste omanike õigusi ega tähenda neist loobumist, piiramist ega muude tagajärgede omamist
- Õpetusfailide kasutajal ei ole lubatud ei üritada ega julgustada, ega aidata kedagi teist mööda
minna ega muuta ükskõik millist teenuse osaks olevat turvatehnoloogiat või tarkvara
- Õpetusfailide üleandmine ei anna kasutajale õigust kasutada neid ärilistel või reklaami
eesmärgil.

Te peate tasuma kõigi Kidrakool24.ee teenuse kaudu ostetud õpetusfailide ja muude teenuste eest.Teenuse kasutamisel vastutate kõigi maksete õigeaegse tasumise eest maksevahendiga mille te ise ostu protsessis määrate.

Toodete eest saate tasuda internetipanga kaudu kidrakool24.ee lehel olevate pangalinkide vahendusel. Kidrakool24.ee ostud sisaldavad käibemaksu mis põhineb allalaadimise hetkel kehtival käibemaksumääral.

Palume jälgida panga päevaseid makselimiite, mis võivad takistada tellimuse teostamist. Tellimuse tühistamisel internetipangast kontrollige, kas kõik Teie poolt esitatud andmed on korrektsed ning korrake tellimust. Kui internetis tellimust ei aktsepteerita, siis ei saa Te ilmselt ostu internetipanga vehendusel teostada.

Kidrakool24.ee –l on õigus muuta toodete ja teenuste hindu ning kättesaadavust.

Teenuse kasutamine hõlmab võimet astuda kokkulepetesse ning elektrooniliselt sooritada oste. Elektrooniliselt esitatu tähendab Teie nõusolekut ning tahet olla seotud ja tasuda ostude eest, mis vahendub kõigile Teie poolt internetilehel tehtud tehingutele, sh taotlused, lepingud ja tühistusteated.

Tehnilised probleemid võivad toodete edasiandmist edasi lükata või takistada.Tooted antakse sel juhul tarbijale üle esimesel võimalusel.

Teenus mis hõlmab õpetusfaile, sisaldab omandiõigustega teavet ja litsentsi ning seda kaitseb intelektuaalomandi ja autoriõigus.Teie saate kasutada sellist omandiõigusega teavet või materjale üksnes käesolevaid teenuse kasutamise tingimusi järgides.Teil ei ole õigust muuta, rentida, liisida, laenata, müüa, levitada ega luua ükskõik millisel viisil teenusel põhinevaid tooteid; samuti ei ole Teil õigust ekspluateerida teenust ükskõik millisel autoriseerimata viisil, sealhulgas omandiõiguse kasutamise takistamisega või võrgu suutlikkuse koormamisega.

Kidrakool24.ee omab õigust muuta, peatada, eemaldada ja mitte võimaldada juurdepääsu toodetele, mis moodutab osa teenusest, ükskõik millal ja ette teatamata. Ühelgi juhul ei vastuta Kidrakool24.ee kokkuleppe järgi toote või materjalide eemaldamise eest. Kidrakool24.ee võib igal juhul ning ilma ette teatamata ja vastutust esile kutsumata kehtestada piirid teenusele või selle osale.

Kidrakool24.ee veebilehega ja teenusega ning tarkvaraga seotud autoriõigused kuuluvad
Kidrakool24.ee-le. Veebilehe või õpetusfailide ükskõik millise osa kasutamine, v.a. käesolevates teenuse tingimustes lubatud viisil on rangelt keelatud ja rikub autorite intelektuaalomandiõigusi, seega on karistatav ning võib tuua kaasa kahju hüvitamise kohustuse autoriõiguste rikkumise eest.

Kidrakool24.ee logo, kaubamärgid, teenuse märgid ja graafika, mida kasutatakse teenusega seoses, on kas Kidrakool24.ee või muude omanike kaubamärgid.Teenuste kasutajatel ei ole õigust ega litsentsi ühegi sellise kaubamärgi kasutamiseks.

Kui Teie ei ole täitnud ükskõik millist kokkuleppe tingimust, sealhulgas ei ole Te tasunud Kidrakool24.ee veebilehel pakutavate maksevahenditega või muu maksevahendiga nõutud makseid või ei ole Te jälginud kontoandmeid, või olete rikkunud kasutusreegleid või tarkvaralitsentse, või ei ole avaldanud täpseid, täielikke ja kehtivaid registreerimisandmeid,võib Kidrakool24.ee Teile ette teatamata lõpetada selle kokkuleppe ja/või Teie konto, ja Teie jääte vastutavaks kõigi summade eest oma kontol kuni lõpetamispäevani (kaasa arvatud). Samuti võib kidrakool24.ee keelata Teil juurdepääsu teenusele või selle osadele. Kidrakool24.ee omab õigust muuta, peatada või lõpetada teenuse või ükskõik millise osa või materjali kasutamise igal ajal.

Tellimuspäringute osas jm. küsimuste korral võite saata E-kirja aadressil: info@kidrakool24.ee. Teeme oma parima et vastata Teile 24 töötunni jooksul.

Kidrakool24.ee on õigus muuta veebilehel kasutustingimusi igal ajal.